2546 Parkford Drive – Ashford Park – Foley, AL 36535